Khuếch Đại Thuật Toán

Op Amp Độ Lợi Đơn Vị là gì ?

Op amp đệm độ lợi đơn vị là gì?

Bộ đệm độ lợi đơn vị hay bộ khuếch đại độ lợi đơn vị là mạch op amp, có độ lợi điện áp bằng 1. Điều đó có nghĩa là mạch op amp không khuếch đại tín hiệu đầu vào mà bạn cung cấp cho nó.

Op Amp Độ Lợi Đơn Vị là gì
Op Amp Độ Lợi Đơn Vị là gì

Lý do này được gọi là bộ đệm đơn vị hoặc độ lợi đơn vị. Có nghĩa là đầu vào cho ra 1 (không lợi), vì vậy toàn bộ hệ số độ lợi được gọi là độ lợi đơn vị của op amp.

Điện áp đầu ra từ op amp giống như điện áp đầu vào của op amp.

Giải thích bằng ví dụ: nếu bạn cấp 5 volt cho op amp làm điện áp hoặc tín hiệu đầu vào. Cùng 5V sẽ thu được từ đầu ra.

Bộ đệm đơn vị không cung cấp thêm độ lợi cho tín hiệu đầu vào; độ lợi vẫn giữ nguyên như những gì bạn cung cấp ở đầu vào.

Mục đích chính của mạch đệm độ lợi đơn vị op amp

Có một số mục đích sử dụng mạch đệm độ lợi đơn vị op amp, được liệt kê dưới đây.

Mạch độ lợi đơn vị Op-amp để khớp trở kháng

Mạch op amp độ lợi đơn vị có trở kháng đầu vào cao, điều này có nghĩa là chúng không hút nhiều dòng điện từ tầng trước đó. Điều này thuận tiện hơn cho việc khớp trở kháng giữa các tầng khác nhau của mạch.

Cách ly

Bộ khuếch đại độ lợi đơn vị dựa trên op amp cung cấp sự cách ly thích hợp của tầng trước và tầng sau. Trở kháng đầu vào cao và trở kháng đầu ra thấp sẽ quản lý hiệu quả việc cách ly.

Tín hiệu đệm

Các bộ khuếch đại độ lợi đơn vị hoạt động như bộ đệm. Tín hiệu đầu vào sẽ không bị ảnh hưởng khi kết nối đầu ra. Điều này đặc biệt quan trọng khi làm việc với các thành phần trở kháng thấp.

Mạng phản hồi

Bộ khuếch đại độ lợi đơn vị op amp cũng được sử dụng để phản hồi tín hiệu, để ổn định độ lợi của hệ thống. Vì vậy, một số mạch điện tử cần một mạng phản hồi mà không cần khuếch đại tín hiệu đầu vào.

Back to top button